عشق علاقه شدید قلبی است

چه چیزی به زندگی معنی می بخشد،چیزی که نمی توان آن را با تمام ثروت های دنیا خریداری کرد. همه ی موجودات دنیا را به هم پیوند می دهد ، رابطه ها را بوجود می آورد ، ما را مشتاق خدا می سازد ، ومیان زمین و بهشت پل می زند؟

پاسخ این سوال ها عشق است . مگر امام باقر ع نفرمود : هل الدّین إلّا الحبّ

دین جز محبت نیست 

/ 0 نظر / 6 بازدید