درس اول قرآن ششم

لغات جدید : 

مومنون : افراد با ایمان 

قلوب : قلب ها ، دل ها 

رزق : روزی

ینفقون : انفاق می کنند ،می بخشند

یقیمون : بر پا می دارند

یومنون : ایمان می آورند

علائم وقف :

وقف به معنای ایستادن

ج : وقف مجاز است

ز: وقف مجاز وصل بهتر است 

ط : وصل مجاز وقف بهتر است

م : وقف لازم

لا : وقف مجاز نیست

/ 0 نظر / 8 بازدید