انواع فضایلی که صادر می‌گردد از هر سه قوه بعد از اعتدال آن ها

وحصول فضیلات عدالت ایضاً دوازده
  فضیلت است:

صداقت

الفت

وفا

شفقت

صله رحم

مکافات

حسن شرکت

حسن قضا

تودّد

تسلیم

توکل

عبادت

محبتی
  است صادق از جانب نفس که به سبب آن اهتمام نماید بر مهیا نمودن اسباب فراغت صدیق
  خود و رسا نیدن هرچه را که ممکن باشد به او.

اتفاق یافتن
  آرا وعقاید جماعتی است از نفوس در معاونت یکدیگر به جهت تدبیر نمودن امر معیشت

التزام
  نمودن نفس است هر طریقه معاونت ومواسات را وجایز ندانستن ترک اوست

همت
  بستن نفس است بر ازاله نمودن ناملایمی را از غیر در وقت مستشعر شدن واحتمال دادن
  آمدن ورسیدن آن

شرکت دادن
  نفس است خویشان  واقربا را با خود در
  خیرات ومنافع دنیویه

مقابله
  نمودن نفس است احساس را که به او نموده‌اند به مثل آن یا به بیشتر آن و اساءت را
  که به او نموده اند به کمتر از آن

اعتدال
  نمودن نفس است درمعاملات داد و ستد به طوری که موافق طباع وحکم عقل دیگران باشد

دادن
  نفس است حقوق مردمان را که بروجه مکافات ومجازات است بدون منت وندامت

طلب
  مودت نمودن نفس است از اکفاء واهل فضل به واسطه خوش رویی وخوش کلامی وآن مستدعی
  این معنی باشد

رضا
  دادن وترک اعتراض نمودن نفس است بر فعلی که متعلق به خداوند یا به اشخاصی است که
  اعتراض برکردار ایشان رو انیست مثل انبیا ء

واگذاشتن
  نفس است کارهایی را که متعلق به خداوند است به قضا وقدر خداوند وتعجیل و تاخیر
  را طلب نکردن وبه خلاف آن که خداوند کرده است میل نکردن

تعظیم
  وتمجید نمودن نفس است خداوند خود را و مقربان حضرت او را ومتابعت واطاعت صاحب
  شریعت نمودنتاريخ : ۱۳٩۱/۱٢/٦ | ۱۱:۳۸ ‎ق.ظ | نویسنده : محمود - میم | نظرات ()
  • وبلاگ شخصی