بخش اول درس یک تا درس هشتم


درس اول تو را چگونه بشناسم؟

-1 صفات ثبوتی وسلبی را تعریف کنید و برای هریک دو مثال بزنید.

ثبوتی :به صفاتی که جنبه ی کمال دارند صفات ثبوتی می گوییم و به خدا نسبت میدهیم مانند علم و عدالت

سلبی: صفاتی که از نقص ناشی میشوند را صفات سلبی میگوییم و از خدا سلب میکنیم مانند خواب و مرگ

-2 راه های شناخت صفات خداوند را نام ببرید و درباره هر کدام به اختصار توضیح دهید.

تفکر در کتاب آسمانی : با فکر کردن در آیاتی که خداوند در قرآن آورده است می توانیم به بزرگی و مهربانی

و صفات دیگر خداوند پی ببریم

تفکر در کتاب خلقت: یعنی از طریق آثار و نشانه های او که در سراسر جهان تجلی آفرینش متجلی است به

ویژگی های او پی ببریم

-3 حمد و تسبیح خداوند به چه معناست؟ و ارتباط آن با صفات ثبوتی و سلبی چیست؟

حمد به معنای ستایش و تسبیح به معنای پاک دانستن است

وقتی می گوییم خدایا تو رحمان و رحیمی تو بخشنده و مهربانی او را ستوده ایم در حمد و ستایش خدا همواره

صفات ثبوتی خدا را بیان میکنیم و در تسبیح خداوند را از صفات سلبی پاک و منزه می داریم مثلا می گوییم

خدایا تو نیازمند نیستی

درس دوم در پناه ایمان

-1 توضیح دهید چرا با اینکه از خوبی برخی کارها آگاه هستیم اما آن کارها را انجام نمی دهیم؟

شناختی که ما از کار های خوب داریم به تنهایی منجر به عمل نمی شود بلکه این شناخت نیازمند حقیقت به نام

باور ایمان است

-2 دو مورد از راه های تقویت ایمان را بنویسید؟

-1 تفکر در پیرامون آیات خدا در جهان آفرینش 2-یاد و ذکر خداوند

-3 به کسانی که معتقدند قلب انسان باید پاک باشد و ظاهر و عمل انسان ملاک نیست چه پاسخی می دهید؟

اگر کسی ایمان داشته باشد عمل نیز همراه آن خواهد شد پس اگر کسی ادعا کند که در قلب به خدا ایمان دارد

اما در ظاهر و اعمال او اثر ایمان به خدا مشاهده نشود باید در ایمان خود شک کند

-4 یکی از دلایلی که باعث میشود انسان مومن از آرامش برخوردار باشد را بیان کنید.

کسی که به خدا ایمان دارد مقصد و جایگاه نهایی خود را نه در دنیا که در نزد خدا جستجو می کند و برای

همین از ناملایمات دنیا دچار اضطراب و ناراحتی نمیشود .او با توکل بر خدا و دل بستن به او از هر گونه یاس و

اضطراب رها میشود ودر آرامشی که هدیه خدا به اوست روز گار خود را سپری میکند.

-1 سه مورد از سولات اساسی انسان ها را بیان کنید.

هدف از خلقت ما انسان ها چیست؟ Ø

در چگونه جهانی زندگی می کنیم؟ Ø

وظایف و مسئولیت های مارا در این جهان چیست؟ Ø

-2 تنها کسی که صلاحیت ارائه دین به انسان ها را دارد چه کسی است؟چرا؟

خداوند خالق انسان و آگاه به تمامی استعداد ها،روحیات،نیازها و آرزو های اوست. Ø

او به دلیل این آگاهی،تنها کسی است که میتواند بهترین و کامل ترین پاسخ ها را به سوالات

و نیازهای انسان بدهد.با توجه به اینکه بهترین پاسخ ها به پرسش های اساسی انسان توسط خالق هستی ارائه شده است.

-3 دعوت به........ودعوت به ........دو اصل اساسی است که همۀ پیامبران مأمو ران به انجام آن بوده اند.

توحید Ø

معاد Ø

-4 دو علت اصلی که موجب شده است برخی جوامع به ظاهر دین داردچارچالش ها و مشکلات فراوان

باشند را توضیح دهید.

جهل بسیاری از مردم نسبت به دستورها و تعالیم دین است.آنان با اینکه ادعا می کنند دین دار هستند ، ولی ازدستو رهای دین اطلاع کانل و درستی ندارندو بجای آنکه درپی مطالعه و یادگیری معارف دین باشند به آنچه ازاین و آن شنیده اند بسنده میکنند.آنان نه میدانند که اصول دینشان چیست و برچه پایه های استوار است و نه ازاحکام و قوانین دینشان که در زندگی روزمره باید بهآن عمل کنند،خبر دارند.این گونه جوامع شاید به ظاهردینی اشند اما درواقع بهره ای ازتعالیم نجات بخش دین نبرده اند.

عمل نکردن مردم به دستورهای دین است.برخی از مردم با وجود آگاهی از تعالیم دین و با اینکه میدانند Ø

که نجات آنها درعمل به این تعالیم است اما به دلیل دل بستن به هوس های زودگذر،به آن عمل نمی کنند و پایبند به دستورهایش نیستند.

درس چهارم:

-1 یک نمونه ازموارد تسلیم پیامبران الهی دربرابردستورات خداوند را بیان کنید.

خداوند به حضرت ابراهیم دستورداد زن و فرزند کوچک خود را در سرزمینی Ø

بدون آب و آبادانی بود و امکانی برای زندگی نداشت سکونت دهد.

حضرت ابراهیم با اطمینان خاطر به دستور خداوند عمل کرد.

-2 چرا پیامبران الهی درراه انجام دستورات خداوند استقامت فراوانی میکردند؟

تسلیم در برابر امر خداوند Ø

زیرا به راه خود و آنچه به آن دعوت میکردند ایمان داشتند.تمام پیامبران الهی Ø

الگوی استقامت در راه خدا بودند.

-3 سه مورد از ویژگی های اصلی پیامبران را نام ببرید.

تسلیم در برابر امر خداوند Ø

استقامت و پایداری در راه خدا Ø

پیروی نکردن از عقاید باطل و مبارزه با آنها Ø

درس پنجم:

-1 چرا خداوند پیامبر اکرم و قرآن کریم راآخرین پیامبر و آخرین پیام خود قرار داد؟

خداوند حکیم با آخرین فرستادۀ خود پیامی را برای انسانها فرستاد که تا روز قیامت Ø

است. » قرآن « برای انسان ها فرستاد که تا روز قیامت آنها کافی است و آن

-2 کل محتوای قرآن که در سه گروه دسته بندی شده بود را به صورت مختصر بیان کنید.

آفریننده جهان،خداوند یگانه است و جزاوهیچ خدایی وجود ندارد.اوست که تمام هستی Ø

را با شگفتی های فراوان آفریده و انسان را روی زمین خلیفۀ خود قرارداده است.خداوند

نسبت به بندگانش بسیار مهربان است وهمواره خوبی و خیر آنها را میخواهد.خداوند

انسا نها را برای رسیدن بهبهشت زیبایش و رهای از عذاب جهنم هدایت می کند وهمواره

مراقب و پشتیبان آنان است.

تنها راه رستگاری انسانها ،عمل کردن به دستورعای خداست و راه دیگری وجود ندارد. Ø

اقوام فراوانی راه دشمنی باخدا را در پیش گرفتند که خدا آنها را مجازات کرد،برخی نیز

با اطاعت ازخداوند در دنیا وآخرت رستگارشدند؛خداوند داستان برخی از پیامبران،

داستان اقوام مؤمن وهمچنین داستان برخی از اقوام هلاک شده را در قرآنکریم بیان رده

است.خداوند در محی خود به پیامبراکرم،دستوراتش را به روشنی بیان کرده است و توضیح

کامل آن را نیز بر عهده پیامبر اکرم واهل بیت علیهم السلم گذاشته است.

خداوند روزی تمام آسمان و زمین را بر خواهدچید و درقیامت با حسابرسی به کارهای Ø

بندگانش،نیکو کاران را به بهشت و گناهکاران را به جهنم خواهد فرستاد. در قرآن کریم

ویژگی های روز قیامت و نحوۀ حسابرسی خداوند ازمردم و ویژگی های بهشت و جهنم،

در سوره های فراوان بیان شده است.

درس 6

-1 در چند جمله کوتاه اتفاقات بعد از ظهور امام زمان عج را توصیف دهید.

عدالت سراسر جهان را فرا گرفته وخبری از حکومت های ظالمانه و زورگونیستعلم ودانش آنچنان شکوفا شده

است که تمام پیشرفت های بشر در طول تاریخ در برابر آن ناچیز است.دیگر دادگاه ها وزندانها شلوغ

نیست.دلیلش معلوم است؛فهم انسانها آنقدر رشد کرده است که کمتر دیده می شود کسی به حقوق دیگران

دست درازی کند.

-2 قرآن کریم خبر می دهد که حضرت نوح علیه السلام  950 سال قوم خود را به سوی خدا

دعوت می کرد.از این خبر چه نتیجه ای می توان گرفت؟

با توجه به آیات قرآن کریم،داشتن عمر طولانی برای انسان غیر ممکن نیست.در آیه 14 سوره عنکبوت مدت

حضور حضرت نوح علیه السلام در میان قومش وراهنمایی آنها 950 سال ذکر شده است؛البته این مدت فقط تا

زمان نزول عذاب ونابودی کافران است وفقط خدا میداند که پس از آن ایشان،چندین سال دیگر عمر کرده

است.

-3 با توجه به سخن امام رضا علیه السلام سه مورد از ویژگی های منتظران واقعی امام

زمان علیه السلام را بنویسید.

امام رضا  علیه السلام :انتظار فرج به چند چیز است:صبور بودن،خوش رفتاری،همسایه داری...

-4 دو شرط مهم از شرایط ظهور حضرت مهدی علیه السلام را بنویسید.

آمادگی مردم جهان برای همراهی با قیام امام،

وجود یاران با وفایی که تا پای جان در راه اهداف وآرمانهای امام بایستند

درس 7

-1 چه چیزی باعث شدتا امام مهدی علیه السلام به دستور خداوند از نظرها

غائب شوند؟

ایشان به دستور خداوند از نظرها پنهان شدند،تا در زمان وموقعیتی مناسب که جامعه شایستگی

درک حضور ایشان را داشته باشد،ظهور کنند.

-2 با توجه به حدیث امام صادق علیه السلام ،ویژگی های راهنمایان مردم را

در عصر غیبت بیان کنید.

فقیهان پرهیزکار که از دین خود محافظت وبر خلاف هوای نفس خود رفتار می کنند ومطیع

دستور خداوند هستند.

-3 توضیح دهید چرا مردم باید از ولی فقیه پیروی کنند؟

ولی فقیه اسلام شناسی است دانا،شجاع،مدیر ومدبرکه در هرزمان با در نظر گرفتن مصلحت

جامعه اسلامی،از تمام توان وامکانات برای پاسداری از دین واجرای احکام الهی در جامعه

استفاده می کند ونمی گذارد دشمنان اسلام با به خطر انداختن کشوراسلامی مانع اجرای

دستور های خداوند شوند.

-4 سه مورد از ویژگی های امام خمینی رحمة الله علیه را بیان کنید.

شب زنده داری،سیاستمداری،ساده زیستی

***********************************

درس 8

-1 از شرایط وضوی صحیح،پنج مورد را نام ببرید وتوضیح دهید.

پاک بودن آب وضو،مطلق بودن آب وضو،پاک بودن اعضای وضو،نبودن مانع در

اعضا،ترتیب

-2 سه مورد از مواردی که مکلف باید برای نماز،تیمم کند را بیان کنید.

- آب در دسترس است ولی غصبی،نجس یا خیلی گل آلود است.

- آب کمی در اختیار دارد که اگربا آن وضو بگیرد،از تشنگی به سختی خواهد افتاد.

-3 شیوه صحیح تیمم کردن را به صورت خلاصه توضیح دهید.

کف هر دو دست را با هم روی خاک پاک ویا هر چیز دیگری که تیمم بر آن صحیح است

می زنیم.دستها را بالای پیشانی می گذاریم وآنها را تا ابروها وبالای بینی می کشیم.سپس کف

دست چپ را بر پشت دست راست می گذاریم واز مچ تا نوک انگشتان می کشیم وبعد کف

دست راست را پشت دست چپ می گذاریم واز مچ تا نوک انگشتان می کشیم.تاريخ : ۱۳٩٤/٩/٦ | ٢:٢٠ ‎ق.ظ | نویسنده : محمود - میم | نظرات ()
  • وبلاگ شخصی