درس هفتم: برترین بانو
سئوالات تشریحی:
1 چرا حضرت زهرا س هرگز از امیر المومنین چیزی درخواست نمی کردند؟ –
2 دلیل ازدواج حضرت زهرا با امیر المومنین با وجود اینکه خواستگاران ثروتمندی داشت چه بود؟ -
3 پنج مورد از ویژگی های اخلاقی حضرت زهرا س را بنویسید؟ -
4 حضرت زهرا س چگونه کودکی خود را گذراندند؟ -
5 چه مسائلی باعث شده بود شخصیت حضرت زهرا س مقاوم واستوار گردد؟ -
6 پیامبرص در رابطه با مقام حضرت زهرا س چه فرموده اند؟ -
7 معنا و مفهوم "برترین بانوی جهان و سرور زنان " چیست؟ -
8 پیامبر ص در رابطه با تقسیم کارها به حضرت علی ع و فاطمه س چه سفارش فرمودند؟ -
9 چرا حضرت زهرا س از نحوه ی تقسیم کار پیامبر ص خوشحال شدند؟ -
10 نمونه هایی از علاقه ی شدید حضرت زهرا  س  به پیامبر  ص  را بنویسید؟ -
11 برخی از نمونه های حضور حضرت زهرا س  را در صحنه ی اجتماع بنویسید؟ -
12 سلمان فارسی در رابطه با ساده زیستی حضرت زهرا  س  چه می گوید؟ -
13 نمونه هایی از ساده زیستی حضرت زهرا  س را بیان کنید . -
 
14 نقش حضرت زهرا  س  در اهمیت دادن به خانواده و خانه داری چگونه بود؟ -
15 چرا گردن بند حضرت زهرا  س  پر خیر وبرکت بود؟ -


سئوالات چهار گزینه ای:
1 حضرت زهرا س  در چند سالگی مادرشان را از دست دادند ؟ -
الف- 4سالگی           ب- 7 سالگی           ج- 5 سالگی          د- 2 سالگی
2 شناخت زندگانی حضرت زهرا س ارزش فراوانی دارد زیرا... -
الف-باعث الگو قرار دادن ایشان در زندگی می شود. ب- وظیفه ی هر مسلمان است.
ج-بهتر می توانیم حضرت زهرا -س-را به دیگران معرفی کنیم.     د- هیچکدام
3 سرور زنان اولین و آخرین چه کسی است؟ -
الف- حضرت خدیجه     ب-حضرت زهرا س    ج- حضرت زینب    د- حضرت مریم
4 حضرت زهرا س رنج ومحرومیت را ..................می دانستند. -
الف-عامل پاداش آخرت                  ب- راهی برای نزدیکی به خدا

ج-خوشبختی                               د- بدبختی و بیچارگی
5 سخن حضرت زهرا س که فرمودند: چقدر خوشحالم از اینکه رسول خدا مرا از روبرو شدن با مردان نامحرم بی نیاز ساخت.اشاره به کدام صفت حضرت زهرا س دارد.
الف- علاقه ی شدید به همسر و خانواده                            ب- حیا وعفت

ج- حضور در اجتماع                                                       د- بخشندگی
6 پیامبر  ص   در لحظات پایانی عمرشان چه کسی را اولین فرد که به خود ملحق می شود معرفی کردند. -
الف- حضرت علی ع      ب- حضرت زهرا   س         ج-سلمان                د-ابوذر
7 پیامبر اکرم ص چه کسی را مایه ی شادمانی قلب خود معرفی کردند؟ -
الف- حضرت علی ع                           ب-امام حسن ع

ج( امام حسین ع                                  د-حضرت زهرا س
8 حضرت زهرا س  هرگاه...............به خطر می افتاد با حفظ..........به میان مردم می آمد. -
الف-حق دین           ب- همسرش موقعیت        ج-دین حق          د- مردم حق
9 کدام مورد نشانگر پر برکت بودن گردنبند حضرت زهرا س  نیست -
الف- به صاحب اصلی اش بازگشت                ب- بنده ای را آزاد کرد
ج-فقیری را سیر کرد                                       د- به قیمت گرانی فروخته شد
10 چه کسی آن گردنبند را از مرد فقیر خریداری کرد؟ –
الف-پیامبر ص           ب- عماریاسر         ج- سلمان          د- غلام پیامبر   ص

11 بهترین هدیه ای را که خداوند به بهترین بنده ی خود داد چه بود؟ -
الف-فرزند دختر           ب-فرزند پسر         ج- بخشیدن فاطمه  س به پیامبر ص

د-گزینه ی الف و ج
////////////////////////////////////.............................../////////////////////////
درس هشتم : افتخار بندگی
سوالات تشریحی :
1 چرا خداوند تکالیفی را بر ما واجب کرده است ؟ .................................................................................................. -
......................................................................................................................................................................
2 راه های شناخت تکالیف دینی چیست ؟  .................................................................................................................. -
......................................................................................................................................................................
3 مجتهد به چه کسی می گویند ؟ ............................................................................................................................ -
......................................................................................................................................................................
4 مرجع تقلید به چه کسی می گویند ؟ ................................................................................................................ -
......................................................................................................................................................................
5 عادل بودن مرجع تقلید به چه معناست ؟ ................................................................................................................ -
......................................................................................................................................................................
6 اعلم بودن مرجع تقلید به چه معناست ؟ .................................................................................................................. -
......................................................................................................................................................................
7 حس استقلال طلبی را توضیح دهید ..................................................................................................................... -
......................................................................................................................................................................
8 سه مورد از تحولات روحی وشخصیتی دوران بلوغ را نام ببرید ؟ ............................................................................... -
......................................................................................................................................................................
سئوالات چهار گزینه ای:
1 بلوغ شرعی چند نشانه دارد ؟ –
الف- 5               ب- 3                      ج-2                            د- 4
2 کدام یک از تغییرات زیر از نشانه های بلوغ است؟ –
الف-فعال شدن برخی از هورمون ها                      ب-تغیر وزن
ج- بروز جوش های پوستی د-رشد ناگهانی طولی بدن
3 کدام مورد از تحولات روحی دوران بلوغ نیست؟ –
الف- افزایش حس استقلال طلبی            ب- افزایش حس مسئولیت پذیری
ج- ایجاد تغیرات تدریجی صدا                    د- ایجاد پرسش جدید در ذهن
4 آیه ی شریفه ی"عسی ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم...... به چه موضوعی اشاره دارد؟ -
الف- خداوند صلاح بندگان خود را بهتر می داند.

ب-انسان خود بهترین کارها را انجام می دهد
ج- انسان بر سرنوشت خود آگاهی کامل دارد.

د- انسان صلاح کار خود را می داند.


5 کدام تغییرات در دوران بلوغ گذرا است ؟ -
الف-حس استقلال طلبی                                  ب- تغییر وزن

ج- تغییرات هورمونی                                         د- احساس مسئولیت
6 روحیات فکری و خدادادی موجب............ما می شود. واگر با این روحیات درست رفتار نکنیم موجب............ می شود . -
الف-آگاهی -گمراهی                     ب-شکوفایی شخصیت - انحرافات فکری
ج- سرگردانی - انحرافات فکری                د-شکوفایی شخصیت - اعتقادات صحیح

7 بر اساس فرمایش امام صادق ع  محبوبترین آفریده ها نزد خداوند چه کسانی هستند؟ -
الف-عالمان              ب- جوان نورسیده که اطاعت خدا را می کند.
ج- پیامبران الهی           د-افراد سالخورده که عمرخود را به اطاعت خدا پرداخته اند.
8 به افراد متخصص در دین ............... می گویند. -
الف- مرجع تقلید                   ب- مجتهد              ج- فقیه           د- گزینه ب وج
9 کدام مورد از شرایط مرجع تقلید نمی باشد. -
الف-شیعه 12 امامی                ب- زنده بودن         ج-عالم بودن        د- عادل بودن
10 عموم مردم چگونه مرجع تقلید خود را انتخاب می کنند. –
الف-مشورت با پدر و مادر خود.                               ب-با مطالعه کتاب
ج- مشورت با روحانیان و عالمان دینی                     د-هیچکدام
11 چرا اهل بیت ع   فرزندانشان را از خرد سالی با وظایف دینی آشنا می کردند ؟ -
الف- به دلیل تکرار و تمرین دستورات دینی    ب-  به دلیل اهمیت آنها
ج- زیرا خداوند از آنان انتظار بیشتری داشت     د- زیرا آنان توان بیشتری داشتند.تاريخ : ۱۳٩٤/٩/٦ | ۱:۳٧ ‎ق.ظ | نویسنده : محمود - میم | نظرات ()
  • وبلاگ شخصی