درس پنجم:پیامبر رحمت

سئوالات تشریحی:.

  1.  چرا پیامبران را الگوی خویش قرار می دهیم ؟ ..........................................................................................  

................................................................................................................................................................ 2. عزت نفس به چه معناست ؟ ........................................................................................................................

.................................................................................................................................................................پیامبر 3. پیامبراکرم ص درباره ی عزت نفس چه فرمودند؟ .....................................................................................................

4. پیامبر اکرم ص درباره ی امانتداری چه فرمودند؟ ...................................................................................

5. سه ویژگی اخلاقی و رفتار اجتماعی پیامبر  ص  را نام ببرید ..................................................................................

..................................................................................................................................................................آیه 6. آیه ای از قران را بنویسید که بیانگر این باشد که پیامبرص رحمتی برای جهانیان است  ........................................

..................................................................................................................................................................چرا 7. چرا پیامبر اکرم ص به محمد امین مشهور بودند؟ ..............................................................................................

سئوالات چهار گزینه ای:

8. اسوه ی حسنه «الگوی نیکو » که در « آیه ی  21» سوره ی احزاب آمده است مربوط به چه کسی است؟

الف- پیامبر اکرم         ب-حضرت ابراهیم            ج- امامان          د-حضرت عیسی

9. آیه ی مقابل مربوط به کدام یک از ویژگی های پیامبر اکرم است."عزیز علیه ما عنتّم حریص علیکم بالمومنین رئوف رحیم" -

الف( بزرگواری ومحبت      ب( عزت نفس   ج( خوش اخلاقی   د( تواضع و ساده زیستی

10. پیامبران چون خود ..................بودند بهترین شیوه ی زندگی را انتخاب کردند. -

الف- الگوی زندگی     ب- رسولان الهی      ج-هدایت یافته     د-راهنما

11. طبق آیه ی - 21 سوره ی احزاب پیامبر اکرم برای چه کسانی الگوی نیکوست.

الف- کسانی که به خدا امید دارند.                   ب-کسانی که به روز قیامت امید دارند.

ج-کسانی که خدا را بسیار یاد می کنند.             د-همه ی موارد

12. "هیچ گاه خود را با درخواست از دیگران کوچک وخوار نسازیم"  مربوط به چه صفتی است؟ -

الف-بزرگواری       ب- عزت نفس       ج- قدرت وتلاش       د-ساده زیستی

13. پیامبر ص خود زانو بند شتر را بستند اشاره به کدام صفت پیامبراکرم  ص دارد. -

الف- عزت نفس     ب- بزرگواری و محبت     ج-تواضع و فروتنی     د-مهربانی

14. پیامبر اکرم ص به عیادت مردی که ایشان را مسخره کرد و دشنام داد رفتند این موضوع نشانگر کدام صفت رسول خداست؟

الف- عزت نفس     ب-بزرگواری و محبت     ج- امانتداری      د- خوش اخلاقی

15. آیه ی شریفه ی " انّک لعلی خلق عظیم " اشاره به چه موضوعی دارد؟ -

الف-پیامبر اکرم الگویی نیکو هستند   ب- پیامبر اکرم دارای اخلاق بسیار نیکو هستند

ج- پیامبر اکرم رحمتی برای جهانیان هستند.       د-بی شک برای شما پیامبری از خودتان آمده است

16. آیه ی شریفه ی " وما ارسلناک الّا رحمه ً للعالمین " به چه موضوعی اشاره دارد. -

الف- اخلاق پیامبر   ب- ارسال پیامبر    ج- ویژگی های پیامبر  د- رحمت بودن پیامبر

17.  .................   پیامبران راه دستیابی به رستگاری است و .............آنها الگوی عملی زندگی ماست. -

الف- گفتار -  رفتار                               ب- رفتار -  گفتار                                 ج-ویژگی - رفتار                                  د- گفتار   -  راهنمایی

 تاريخ : ۱۳٩٤/٩/٦ | ۱٢:٤٤ ‎ق.ظ | نویسنده : محمود - میم | نظرات ()
  • وبلاگ شخصی