درس چهارم: عبور آسان

سئوالات تشریحی:

  1.  نیکی به پدر ومادر چه تاثیری برزندگی ما در دنیا وآخرت دارد؟ ........................................................................... -

..................................................................................................................................................................2. 2. علت آزار وفشار قبر سعد بن معاذ چه بود؟ ...................................................................................................... –

..................................................................................................................................................................دو 3. سه مورد از آثار صدقه را  بنویسید؟ .................................................................................................................. -

..................................................................................................................................................................... 4. حضرت علی )ع( چگونه خود را برای مرگ آماده کرده بود وهراسی نداشت؟........................................................... –

.....................................................................................................................................................................ابوذر 5. در پاسخ مردی که پرسید چرا از مرگ می ترسیم چه پاسخی داد؟.................................................................... -

..................................................................................................................................................................سه 6. مورد از کارهایی را که موجب آسانی زندگی در دنیا و آخرت می شود را بیان کنید ؟ .............................................. -

.....................................................................................................................................................................چرا 7. آن جوان جان دادن برایش سخت بود وآن دو موجود وحشتناک را می دید؟ .......................................................... -

......................................................................................................................................................................چه 8. چیزی موجب شد تا آن جوان سختی جان دادنش به راحتی تبدیل شود؟ ..............................................................  

..................................................................................................................................................................بر 9. اساس فرمایش امام صادق )ع( خوش رفتاری با پدر و مادر چه آثاری به دنبال دارد؟ ..................................................

..................................................................................................................................................................

سئوالات چهار گزینه ای:

10.  بر اساس فرموده ی امام صادق ع هرکس پیوند خود را با بستگانش محکم کند و با پدر و مادرش مهربان باشد...........

الف- در دنیا هرگز فقیر نمی گردد       ب- دشواری های مرگ بر او آسان می گردد

ج- هیچگاه بیمار نمی شود                 د- گزینه الف و بعلت فشار قبر

11. سعد بن معاذ چه بود؟

الف- بد اخلاقی با خانواده          ب- ظلم به پدر             ج- ترک نماز      

                 د-بی احترامی به پیامبرص

12. کدام یک از موارد زیرموجب رهایی از هفتاد نوع بلا می گردد؟

الف- نیکی به پدر و مادر ب- صدقه دادن ج- خوش رفتاری د- راستگویی

13. آثار صدقه دادن کدام است؟

الف- نجات یافتن از مرگ بد                       ب- سلامتی در دنیا و سعادت در آخرت

ج- عاقبت به خیری                                          د- گزینه الف و ج

14. کسی که از ............. بپرهیزد و به....................عمل کند وخود را به...........بیاراید برایش فرقی ندارد که چگونه بمیرد.

الف} گناهان - معاصی - اخلاق                   ب} اخلاق نیکو – واجبات - معاصی

ج} گناهان – واجبات - اخلاق نیکو                     د} اخلاق نیکو-گناهان -واجبات

 تاريخ : ۱۳٩٤/٩/٦ | ۱٢:۳٠ ‎ق.ظ | نویسنده : محمود - میم | نظرات ()
  • وبلاگ شخصی