درس دوم:استعانت از خداوند

به ادامه مطلب مراجعه کنید:


سئوالات تشریحی:

۱ .توضیح دهید چرا بهلول هرگز چیزی از هارون درخواست نمی کرد؟.......................................................................

..................................................................................................................................................................

2 . چرا خداوند همه ی دعاهای ما را مستجاب نمی کند؟...........................................................................................

..................................................................................................................................................................

3 . خداوند در جنگ احد مسلمانان را با چه شرایطی یاری کرد ؟.................................................................................

..................................................................................................................................................................

4. توضیح دهید ما چگونه می توانیم خدا را یاری کنیم؟.............................................................................................

..................................................................................................................................................................

5 . "ایاک نعبد وایاک نستعین " به چه معناست؟.....................................................................................................

6 .راههای بهره مندی از یاری خداوند چیست؟.................................................................................................

7 . پیامبر اکرم «ص » درباره اجابت دعا چه میفرمایند؟....................................................................................

...............................................................................................................................................................

8. در جنگ احد شرایط مسلمانان برای جنگ چگونه بود ؟........................................................................................

..................................................................................................................................................................

9 .نتیجه ی یاری دادن خداوند برای کسانی که ایمان آورده اند چیست ؟ طبق آیه ی قران....................................................

....................................................................................................................................................................

۱0 .آیه ی " وقال ربکم ادعونی استجب لکم " نشان دهنده ی چیست؟...............................................................................

سئوالات چهار گزینه ای:

۱ . هارون که بود؟

الف-خلیفه ستمگر عباسی            ب- یکی از دوستان بهلول                                   ج-از دشمنان بهلول                    د- فردی خیرخواه ونیک اندیش

2 . آیه ی "ایاک نعبد وایاک نستعین " درباره ی ................ است .

الف- یاری خواستن از خدا                           ب- نماز                                                       ج- اطاعت خدا                         د-صبر وتقوا

3 .یکی از مهمترین وساده ترین راه جلب یاری خداوند...................است.

الف-روزه                             ب- حفظ حجاب                                                   ج-دعا کردن                          د- نماز خواندن

4 . یکی از بهترین حالاتی که دعا در آن مستجاب می شود.............. است .

الف-روزه                                     ب-کمک به بندگان خدا                                       ج-نماز                                د- جنگ با کفار

5 . خداوند چگونه مسلمانان را در جنگ احد یاری داد؟

الف-با ایجاد تفرقه در میان کفار ب- با پنج هزار فرشته که نشانه هایی با خود داشتند

ج- با نیرو بخشیدن به مسلمانان د- با ایجاد باد تند در میان مشرکان

6. خداوند با چه شرطی بندگانش را در جنگ احد یاری کرد.

الف- داشتن صبر وتقوا                                  ب- داشتن اراده ی محکم             ج-خواندن نماز                      د-داشتن سلاح بیشتر

7 .منظور خداوند از یاری او یاری ............او است.

الف- بندگان                                  ب-پیامبر                                                     ج- امامان                                      د- دین

8.  خدا به کسانی که او را یاری می کنند چه وعده ای داده است؟

الف-پاداش بسیار در آخرت                              ب- وعده کمک به آنها                      ج- مال وثروت دنیا                                         د- گزینه او 3

9 .آیه ی " ان تصبروا وتتقوا و یاتوکم من فورهم هذا .... با کدام گزینه در ارتباط است.

الف- پذیرفته شدن دعای بندگان صالح            ب-دوری از کارهای بد با یاری خدا

ج- پیروزی مسلمانان بر کفار                       د- اهمیت صبر وتقوا در یاری خدا

۱0 .نبرد احد چه نتایجی برای مسلمانان به دنبال داشت ؟

الف-تقویت روحیه ی مسلمانان               ب- گرایش بیشتر مردم به اسلام

ج- غرور و احساس قدرت بیشتر              د- گزینه ی الف وب

۱۱ . آیه ی " وقال ربکم ادعونی استجب لکم " با کدام گزینه در ارتباط است؟

الف-سفارش به دعا ونماز      ب- دعای هیچ یک از بندگان از خدا باقی نمی ماند

ج- نزدیکی پیامبر«ص» به مردم        د- دعوت مردم به اسلام توسط پیامبرصتاريخ : ۱۳٩٤/٩/۱ | ۳:٤٥ ‎ق.ظ | نویسنده : محمود - میم | نظرات ()
  • وبلاگ شخصی